نویسنده = بریهی بهمنشیری، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی آراء و نظریات آیت الله خویی، آیت الله معرفت و تئودور نولدکه پیرامون جمع قرآن کریم

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-145

محمد بریهی بهمنشیری؛ سید حسام الدین حسینی