نویسنده = اسماعیلی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی جایگاه دینی و اجتماعی پطرس و پولس در تفاسیر قرآن کریم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1398، صفحه 131-156

سید محمد اسماعیلی؛ زیبا بیاتی