دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1400، صفحه 10-272 
4. بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

زهرا قربان خانی؛ فاطمه اردستانی؛ علی غضنفری


9. بررسی تطبیقی شخصیت در قرآن و دانش مدیریت

عبدالمؤمن حکیمی؛ علی اصغر شعاعی