دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، شهریور 1399، صفحه 1-120 
ویژگی‌های جامعه اخلاقی ایده آل از منظرآیت الله جوادی آملی

صفحه 43-63

محمد مهدی کریمی نیا؛ زهرا شمس؛ مجتبی انصاری مقدم