تحلیل انتقادی تاثیرپذیری تفاسیر قرآنی از عهد قدیم در تبیین ماهیت«اسماء» در آیه 31سوره بقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، بجنورد، ایران

2 استادیار فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

3 طلبه سطح 4 رشته تفسیر تطبیقی، حوزه علمیه، مشهد، ایران

چکیده

یکی از مباحث داستان آفرینش آدم که در آیه 31 سوره بقره بدان اشاره نموده است مساله تعلیم اسمائی است که خداوند عزوجل معرفت و علم آن را به آدم ابوالبشر موهبت نمود و سبب برتری و شرافت آدم بر ملائکه گشت و در نهایت، مسجود ملائکه گردید.
از دیر باز چیستی و ماهیت این اسماء برای مفسران سوال برانگیز شده است. در این تحقیق سعی شده با مطالعه تطبیقی کتاب مقدس و تفاسیر قرآنی به تبیین معقولی از ماهیت اسماء دست پیدا کند. بر این اساس عهد قدیم ماهیت اسماء را همان نام های مخلوقات و موجودات زمینی تحت فرمانروایی آدم دانسته است این تبیین از ماهیت اسماء در تفاسیر متعددی از قرآن کریم نیز مورد تایید قرار گرفته در حالی که با چالش های متعددی از قبیل غیبی نبودن آن، نبودن ملاک برتری در صورت دانستن آنها و قابلیت تعلیم آن توسط فرشتگان، مواجه است که با سیاق آیه مورد نظر همخوانی ندارد. بنابراین ماهیت اسماء باید چیزی فراتر از نام ها و اسامی موجودات زمینی باشد بررسی و نارسایی دیدگاه پیش گفته در کنار سایر اقوال تفسیری نگارندگان را به این نتیجه رسانده است که مراد از اسماء در آیه محل بحث ـ 31 سوره بقره ـ، حقایق غیبی هستی است که حضرت آدم (ع) با تعلیم الهی و با علم حضوری آنها را درک کرده است و خداوند به برکت وجود آنان، برکات خود را بر دیگران نازل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical analysis of the effectiveness of Quranic interpretations from the Old Testament in explaining the nature of "names" in verse 31 of Surah Al-Baqarah

نویسندگان [English]

  • Mahdi Ariyanfar 1
  • sayyed mohsen Aziz 2
  • Mohammad ardmehei 3
1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Quranic Sciences and Education, Bojnoord, Iran
2 Hakim Sabzevari UniversityAssistant Professor of Jurisprudence and Legal Fundamentals, Faculty of Theology, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
3 Level 4 student of comparative interpretation, seminary, Mashhad, Iran
چکیده [English]

One of the topics of the story of the creation of Adam, which is mentioned in verse 31 of Surah Al-Baqarah, is the issue of the teaching of names, the knowledge of which God Almighty gifted to Adam Abul Bishar, and which made Adam superior and honorable over the angels, and finally, he was worshiped by the angels.
The meaning and nature of these names has been a question for commentators for a long time. In this research, an attempt has been made to find a reasonable explanation of the nature of names through the comparative study of the Bible and Quranic interpretations. Based on this, the Old Testament considered the nature of names to be the names of creatures and earthly beings under the rule of Adam. This explanation of the nature of names has been confirmed in several interpretations of the Holy Qur'an, while facing many challenges such as its non-unsightliness, non-existence The criterion of superiority is in the case of knowing them and the ability to teach them by angels, which does not match the context of the verse in question. Therefore, the nature of names must be something more than the names of earthly beings. The review and inadequacy of the aforementioned view, along with other interpretive statements, have led the writers to the conclusion that the meaning of names in the verse under discussion - 31 Surah Baqarah - is the unseen facts of existence. Adam (pbuh) has understood them with divine teaching and knowledge and God has blessed others with their existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpretations of the Qur'an
  • the Old Testament
  • the nature of names
  • Prophet Adam (pbuh)
  • names of creatures
  • occult facts