تعین معنایی متن در تقابل دو دیدگاه علامه طباطبایی و پل ریکور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

چکیده

استفاده از شیوه‌های متعدد فهم متن هم در میان مفسران اسلامی و هم در میان هرمنوتیستهای مغرب زمین از دیرباز تا به امروز مورد توجه بوده است. در این پژوهش بررسی دو دیدگاه متفاوت علامه طباطبایی و پل ریکور در خصوص تفسیر متن است که تا چه محدوده ای و براساس چه مبانی نقطه تفاهم و از چه محدوده ای تقابل دیدگاهی دارند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی ست. یافته های این پژوهش نشان داده است که هر دو دانشمند در تعین معنایی متن دارای مشترکات قابل توجهی از جمله متن محوری و پرهیز از تفسیر به رأی و قائل به تفاوت میان مفهوم و مصداق، می باشند و در عین حال تقابل جدی در تفسیر متن از جمله توجه یا عدم توجه به نیت نویسنده، تکثر معنای متن و اعتبار سنجی تفاسیر، در هر دو دیدگاه خودنمایی می‌کند؛ این تقابل نشان‌دهنده تفاوت دو گفتمان در تحولات تفسیر متن در میان مفسران اسلامی و هرمنوتیستهای غربی ست. 

عنوان مقاله [English]

Determining the meaning of the text in comparison of the two views of Allameh Tabatabai and Paul Ricoeur

نویسندگان [English]

  • mohamadreza abooei mehreizi 1
  • malek mohamadzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 PhD student of Quran and Hadith Sciences, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

The use of multiple ways of understanding the text has been of interest both among Islamic commentators and Western hermeneutists since long ago. In this research, two different views of Allameh Tabatabai and Paul Ricoeur regarding the interpretation of the text are examined, to what extent and based on what bases do they have a point of understanding and from what extent do they have conflicting views. The current research is descriptive-analytical with a comparative approach. The findings of this research have shown that both scientists have significant commonalities in determining the meaning of the text, such as the central text and avoiding the interpretation by opinion and the difference between the concept and the example, and at the same time, there is a serious conflict in the interpretation of the text. The sentence of paying attention or not paying attention to the author's intention, the plurality of the meaning of the text and the validation of the interpretations, stand out in both views; This contrast shows the difference between the two discourses in the evolution of text interpretation among Islamic commentators and Western hermeneutics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Allamah Tabatabaii,"
  • " Text centeredness"
  • " Ricoeur"
  • "Credits of Interpretations"
  • "Multiplicity of Interpretations"