بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران دربارة آیات ناظر به استغفار رسول اکرم(ص) (در آیات 19 سورة نساء و 104 سورة محمد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته تفسیر تطبیقی، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم، ایران

2 استادیار گروه تفسیر و علوم قرآن، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، قم، ایران

چکیده

در رهنمود اهل بیت(ع) و تعالیم قرآن، انبیاء(ع) از ارتکاب گناه معصوم‌اند. اما برخی آیات، در ظاهر خلاف این باور را نشان می‌دهند. آیات 19سورة محمد(ص) و 104سورة نساء از جملة این آیات هستند که در آن‌ها به-رسول اکرم(ص) دستور استغفار داده شده است. مقالة حاضر پس از بررسی و نقد آراء موجود، به‌این نتیجه رسیده است که استغفار در سورة محمد(ص) به‌منزلة دعا برای رفع تبعات اموری است که وجود آنها شایستة ایمان موحدانه نیست و علت استغفار در سورة نساء، مرتبط با قضاوتی است که آن حضرت انجام دادند. در این قضاوت، رسول اکرم(ص) به‌درستی قضاوت فرمودند؛ اما به‌دلیل متأثر شدن قضاوت‌شان از شهادت کذب شاهدان، فرد بی‌گناهی در معرض تهمت قرار گرفت و حضرت برای دفع آثار سوء ناشی از این قضاوت، مأمور به‌استغفار شدند. رویکرد تحقیق قرآن محوری است که بر این مبنا، محکمات دینی(عقل، قرآن، سنت، تجربه، ادبیات و...) داور اندیشه‌ها و عملکردهای دینی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of commentators ' viewpoints on forgiveness verses of the Prophet (pbuh) in verses 19 of Sura Nessa and 104 Sura Mohammad (PBUH)

نویسندگان [English]

  • rahim haseliiranshahi 1
  • Mostafa Karimi 2
1 PhD student in the field of comparative exegesis, Quran University of Sciences and Education, Qom, Iran
2 .Assistant Professor of the Department of Quranic Interpretation and Sciences, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
چکیده [English]

In the guidance of Ahl al-Bayt (AS) and the teachings of the Qur'an, the prophets (AS) are innocent of committing sin. But some verses seem to contradict this belief.The 19th verses of Muhammad (PBUH) and the 104 suras of Nisaa are among those verses in which the Prophet (peace be upon him) was commanded to be rejected. The present article, after examining and criticizing the existing opinions, has concluded that dismissal in the Prophet Muhammad (peace be upon him) is a prayer for the elimination of consequences that do not merit unanimous faith and that the reason for dismissal in Nisaa is related to judgment. That is what the Prophet did. In this judgment, the Prophet (peace be upon him) correctly judged, but because of their judgment affected by the false testimony of the witnesses, the innocent person was subjected to slander and the Prophet was commissioned to dispose of the wrongful effects of this judgment. They were killed. The Qur'an's research approach is pivotal in that religious judgments (reason, Quran, tradition, experience, literature, etc.) are the arbiter of religious thought and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Prophet (PBUH)"
  • "Judgment"
  • "Zinb"
  • "Astgifar"