تاثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیت انسانی و فعالیت‌ اجتماعی از نظرگاه امامیه و وهابیت با محوریت اندیشه‌های تفسیری آیت‌الله جوادی‌آملی و بن‌باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشکده اصول الدین قم

چکیده

اختلاف‌های‌وابسته‎ به جنسیت، نگاه‌های متفاوتی را نسبت به فعلیت‌انسانی‌زن و فعالیت‌های‌اجتماعی‌او سبب شده است. هدف از این پژوهش، تأثیر تفاوت جنسیتی بر فعلیت‌انسانی و فعالیت‌اجتماعی ازنظر امامیه (به‌نمایندگی‌از تلقی‌دوم) و وهابیت (به‌نمایندگی‌از تلقی‌اول) با محوریت اندیشه‌های آیت‌الله‌جوادی‌آملی و بن‌باز است که با روش تطبیق و تحلیل به نگارش درآمده است. بر این اساس، بن باز در وهابیت ازجمله کسانی است که با اعتقاد به نقص عقل و ایمان زن، فعلیت‌انسانی او را بی‌پاسخ قرارداد و به بهانه حرمت اختلاط با مرد، او را از حضور در اجتماع بازمی‌دارد. در مقابل، آیت‌الله‎جوادی به نمایندگی از تفکر امامیه، مهم‌ترین بعد انسان را روح می‌داند که جنسیت در آن معنا ندارد و زن و مرد باتقوا پیشگی می‌توانند مراحل فعلیت خود را بدون هرگونه تبعیض، پشت سر گذارند. فعالیت‌اجتماعی نیز برای زن، با رعایت حدود اسلامی، جایز و در برخی موارد، ضروری است. این نگاه، افزون بر مطابقت باعقل، برگرفته از آیا‌ت قرآن و روایات است

عنوان مقاله [English]

تفاوت جنسیتی، زن، آیت الله جوادی آملی، بن باز، امامیه، وهابیت.

نویسنده [English]

  • fatemeh Raoofy Tabar
professor
چکیده [English]

Gender differences are among the characteristics that divide the human race into two major classes, men and women. In the meantime, commonalities cause both to be called humanity; But gender differences sometimes prevent some people from treating men and women as equals. In Wahhabism, Ibn Baz is one of those who, believing in the lack of intellect and faith of a woman, makes her human act irresponsible and, under the pretext of the sanctity of intercourse with a man, prevents her from being present in society. Ayatollah Javadi, on the other hand, considers the most important dimension of man to be the soul, in which gender has no meaning, and pious men and women can go through the stages of human actuality without any discrimination. Social activity is also permissible for women, observing Islamic limits, and in some cases, it is necessary. The purpose of this study is the effect of gender differences on human actuality and social activity from the perspective of Imami and Wahhabism with the focus on the interpretive ideas of Ayatollah Javadi Ameli and Benbaz, which has been written by adaptive and analytical methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender differences
  • women
  • Ayatollah Javadi Amoli
  • Ibn Baz
  • Imami
  • Wahhabism