حلیت ذبایح اهل کتاب از منظر تسنیم و المیزان (بر اساس آیه پنج سوره مائده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه سطح4 معصومیه قم

2 استاد گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

چکیده

چکیده
مسئله حلیت یا حرمت ذبیحه اهل کتاب، از دیرباز محل بحث مفسران و فقیهان بوده است. اختلاف نظر در این موضوع پیرامون این است که آیا حلیت ذبیحه، مشروط به مسلمان بودن ذبحکننده است، یا شامل ذبح اهل کتاب، نیز میشود؟ فقهای مسلمان در مواجهه با این مسئله، به دو دسته تقسیم شدهاند: اندکی از فقیهان امامیه و غالب فقیهان اهل سنت به حلیت گوشت حیوان ذبح شده توسط اهل کتاب معتقدند و غالب فقیهان امامیه، ذبیحه اهل کتاب را حرام میدانند.در این مقاله به روش تطبیقی، نظر دو مفسر بزرگ شیعه معاصر، علامه طباطبایی و آیت االله جوادی آملی، بررسی شده است. دو مفسر قائل به حلیت ذبایح اهل کتاب اند؛ اما آنچه که باعث اختلاف مفسران در این مسئله شده است برداشت هر یک از آنها در معنای لفظ«طعام» است. علامه قائل است که مراد از طعام، حبوبات است و حلیت ذبایح اهل کتاب را شامل نمی شود، و آیت االله جوادی آملی با استدلالهای قرآنی و عرفی و هچنین شواهد داخلی و آیه بر آن است که، طعام به معنای خصوص جو و گندم نیست؛ بلکه شامل و غذای مطبوخ و مرطوب نیز می شود. در نتیجه ظاهر آیه مورد بحث حلیت طعام مطبوخ اهل کتاب، اعم از مذبوح و غیرمذبوح را بیان می کند و لازم آن دو چیز است: 1 .طهارت اهل کتاب؛ 2 .حلیت ذبیحه آنها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Halit al-Zabaih of the people of the book from the point of view of Tasnim and al-Mizan based on verse 5 of Maedah

نویسندگان [English]

  • Omolbanien Ahmadiean 1
  • sayyed mahmood tayyeb hsoseini 2
1 Level 4 student of Masumieh Qom
2 Professor of the Qur'anic Research Department of the Hozah and University Research Center
چکیده [English]

The issue of halal or haram of slaughtered animals among people of the book has long been the subject of debate among commentators and jurists. The difference of opinion in this issue is whether the slaughtering is conditional on the slaughterer being a Muslim, or does it include the slaughtering of people of the book? Facing this issue, Muslim jurists are divided into two groups: a few Imami jurists and the majority of Sunni jurists believe in the halit of animal meat slaughtered by the People of the Book, and the majority of Imami jurists consider the slaughter of the People of the Book to be haram. The comparative method, the opinion of two great contemporary Shia commentators, Allameh Tabatabai and Ayatollah Javadi Amoli, has been examined. Two commentators believe that the sacrifices of the people of the book are valid; But what has caused the difference of the commentators in this issue is the perception of each of them in the meaning of the word "food". Allameh believes that what is meant by food is grains and does not include the ritual sacrifices of the people of the book, and Ayatollah Javadi Amoli, with Quranic and customary arguments, as well as internal evidence and verses, states that food does not mean specifically barley and wheat. ; It also includes cooked and moist food. As a result, the appearance of the verse in question describes the solution of food prepared by the People of the Book, both slaughtered and non-slaughtered, and it requires two things: 1. Purity of people of the book; 2. The solution of their sacrifice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Halalness of Sacrifice
  • Sacrifice of the People of the Book
  • Food of the People of the Book
  • Allameh Tabatabai
  • Javadi Emoli