بررسی تطبیقی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیه 18 سوره آل عمران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

آیه 18 سوره آل عمران «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ» که موضوع شهادت خداوند بر توحید را مطرح می‌کند در سه سطح شهادت قولی، فعلی و ذاتی قابل تفسیر است. علامه طباطبایی به شهادت قولی و آیت الله جوادی به شهادت ذاتی قائل است. پاسخی که علامه طباطبایی به شبهه دور در مورد شهادت قولی داده است ناتمام و مخدوش است و از سوی دیگر دیدگاه علامه جوادی در مورد شهادت ذاتی با مبانی عقلی و فلسفی مانند نامتناهی بودن وجود خداوند و قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشئ منها و نیز با مبانی عرفانی و اصل وحدت وجود هماهنگ است و برخی آیات دیگر آن را تایید می‌کند مانند آیه 53 و 54 سوره فصلت، آیه 115 سوره بقره و آیه 33 سوره یس و نیز تمامی آیاتی که مخلوقات را آیت و نشانه خداوند معرفی می‌کند. عبارت قائما بالقسط هر چند با شهادت فعلی نیز هماهنگ است، اما با شهادت ذاتی تناسب بیشتری دارد. در این مقاله با تبیین نکات مذکور و با تحلیل و نقد مبانی و دلایل دیدگاه علامه طباطبایی و آیت الله جوادی تفسیر علامه جوادی ترجیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the views of Allameh Tabatabai and Ayatollah Javadi Amoli in the interpretation of verse 18 of Surah Al Imran

نویسنده [English]

  • hamid hasanzadeh
Assistant Professor, Holy Quran University of Science and Education
چکیده [English]

Verse 18 of Surah Al-Imran "Shahed-Allah testifies that there is no God but He, and the angels, and the first of all knowledge, standing in the first place", which raises the issue of God's testimony of monotheism, can be interpreted in three levels of oral, actual, and inherent testimony. Allameh Tabatabai believes verbal testimony and Ayatollah Javadi believes intrinsic testimony. Allameh Tabatabai's answer to the distant doubt about promised martyrdom is incomplete and distorted, and on the other hand, Allameh Javadi's view on inherent martyrdom is based on rational and philosophical foundations such as the infinite existence of God and the rule of the simple truth of all things and licks besheh minah and also It is in harmony with the principles of mysticism and the principle of unity of existence, and some other verses confirm itSuch as verses 53 and 54 of Surah Al-Fashlat, verse 115 of Surah Al-Baqarah and verse 33 of Surah Yas, as well as all the verses that introduce creatures as signs and signs of God. Although the phrase Qaima Balqast is also compatible with the current testimony, it is more appropriate with the inherent testimony. In this article, by explaining the mentioned points and by analyzing and criticizing the bases and reasons of Allameh Tabatabai's and Ayatollah Javadi's views, the interpretation of Allameh Javadi is preferred.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Verse 18 of Surah Al-Imran
  • God's testimony on monotheism
  • the unity of existence
  • the rule of simple truth