بررسی تطبیقی تفسیر آیه مودت در تفاسیر التبیان، المیزان، التحریر و التنویر و کشاف با تکیه بر قرائن داخلی و خارجی آیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

یکی از آیاتی که دلالت بر وجوب مودّت نسبت به اهل‌بیت (ع) دارد، آیه 23 شوری است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی- تطبیقی، با محور قرار دادن چهار تفسیر: التبیان، المیزان، التحریر و التنویر و الکشاف و بررسی تطبیقی آن‌ها حول آیه مربوطه، به بررسی تفسیر آیه و به‌دست‌آوردن معنای موردنظر از عبارت (مودﺓ فی القربی) پرداخته می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که در تفاسیر المیزان و التبیان و الکشاف، با توجه به قرائن موجود در آیه، ازجمله استثناء و روایات متواتر ذیل تفسیر آیه، منظور از مودﺓ فی القربی را مودت و دوستی نسبت به اهل‌بیت پیامبر (ص) گرفته‌اند و این معنا، موافق با قرائن داخلی و خارجی در آیه است. تفسیر ارائه-شده در التحریر و التنویر که معنای قربی را در قرابت و نزدیکی در نسب قریشی بیان می‌دارد، با قرائن داخلی، یعنی توجه به مفردات و ظاهر آیه و قرائن خارجی که شامل روایات صحیح دال بر دوستی با اهل بیت (ع) است، موافق نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the interpretation of the verse of Maudood in the interpretations of "Al-Mizan, Al-Tibyan, Al-Tahwir and Al-Tanwir, Al-Kashaf" relying on the context and exception of the verse

نویسنده [English]

 • Zahra Darvish
the sciences quranic university
چکیده [English]

One of the verses that indicate the necessity of time for the Ahl al-Bayt (AS) is verse 23 of the Shura. In the present study, by analytical-comparative method, focusing on four interpretations: Al-Tabyan, Al-Mizan, Al-Tahrir, Al-Tanwir, and Al-Kashaf, and comparatively examining them around the relevant verse, examining the context of the verse in interpretation and obtaining the desired meaning of the phrase Pay close). The findings show that, in the interpretations of Al-Mizan, Al-Tibyan, and Al-Kashaf, according to the evidences in the verse, including exceptions and successive narrations following the interpretation of the verse, the meaning of Muddah fi al-Qirbi is taken as friendship and friendship with the Ahl al-Bayt of the Prophet (PBUH). The meaning agrees with the internal and external context in the verse. The commentary presented in Tahrir and Al-Tanwir, which expresses the meaning of closeness, in closeness and closeness in the Quraysh lineage, with internal evidences, that is, paying attention to the contents and appearance of the verse and external evidences, which include correct narrations indicating friendship with Ahl al-Bayt (AS). Is, does not agree.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maudut
 • Ahl al-Bayt
 • Almizan
 • Altebyan
 • Alkashaf
 • Altahrir
 • تاریخ دریافت: 09 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اردیبهشت 1401