بررسی تطبیقی شخصیت در قرآن و دانش مدیریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه المصطفی العالمیه

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قران کریم

چکیده

موضوع شخصیت از مهم ترین مباحث انسان شناسی است. قرآن کریم در مورد شکل‌گیری رفتار آدمی بر اساس شخصیتش اشاره نموده و برخورداری از جامعه سالم را مستلزم داشتن افرادی با شخصیتی متعادل می‌داند. این تحقیق با کاربست روش تطبیقی شخصیت را از منظر قرآن کریم و دانش مدیریت و به کاوش گرفته است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که دانش مدیریت جدید در مطالعه شخصیت تنها به عوامل جسمی - بیولوژیک توجه می‎کند و جنبه روحی و روانی انسان را کنار گذاشته و از آن غفلت کرده است این امر، طبیعتاً تصویری مبهم و غیردقیق از شخصیت سالم به دست می‎هد. لذا قرآن کریم، علاوه بر آشکارسازی دقیق مؤلفه‌ها، ابعاد و جلوه‌های شخصیت سالم و ویژگی‌های و ملاک‌های تعادل یافته آن، با در پیش گرفتن راه میانه‎ای و ایجاد تعادل میان جنبه‎های مادی و معنوی انسان، شخصیتی متوازن در پیروان خود ایجاد می‌کند. از منظر قرآن کریم معادل کلمه «شخصیت»، واژه‌‌ی «شاکله» به معنای ملکات نفسانی است. شاکله به مثابه‌ی زیر ساخت و علت درونی رفتار انسان در دانش مدیریت است که زمینه‌ های شکل‌گیری آن را ابعاد درونی(مادی، ماورائی، محیط غیر قابل کنترل) و بیرونی(محیط قابل کنترل و رفتار اختیاری انسان) تشکیل می دهد که از میان آنها، ابعاد مادی و ماورائی و نیز محیط غیر قابل کنترل، غیر اکتسابی؛ اما بسترآفرین و نقش آفرینی آنها به صورت بالقوه است. محیط قابل کنترل و رفتارهای اختیاری انسان، اکتسابی و سازنده شخصیت بالفعل است که تبیین، تغییر، تعدیل، کنترل و پیش‌بینی رفتار وابسته به آن ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of personality in the Qur'an and management knowledge

نویسندگان [English]

 • Abdul Momen Hakimi 1
 • Aliasghar shoaei 2
1 Assistant Professor of the Mustafa International Society
2 Faculty member of the Holy Quran University of Sciences and Education
چکیده [English]

he subject of personality is one of the most important topics in anthropology. The Holy Qur'an refers to the formation of human behavior based on his personality and considers that having a healthy society requires people with a balanced personality. This research has been applied and explored by applying the comparative method of personality from the perspective of the Holy Quran and knowledge. The findings of this study indicate that the new management knowledge in the study of personality pays attention only to physical-biological factors and neglects the mental and psychological aspects of human beings. This is naturally a vague and inaccurate image of a healthy personality. Gives a hand. Therefore, the Holy Quran, in addition to accurately revealing the components, dimensions and manifestations of a healthy personality and its balanced characteristics and criteria, creates a balanced personality in its followers by taking the middle way and creating a balance between the material and spiritual aspects of man. . According to the Holy Qur'an, the word "personality" is equivalent to the word "personality" meaning carnal property. Shape is the infrastructure and internal cause of human behavior in management knowledge, the formation of which consists of internal (material, transcendental, uncontrollable environment) and external (controllable environment and voluntary human behavior) dimensions. Give that among them, material and transcendental dimensions as well as uncontrollable, non-acquired environment; But their bedrock and role-playing is potential. The controllable environment and voluntary human behaviors are acquired and constructive of the actual personality, which is the explanation, change, modification, control and prediction of their dependent behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Management
 • structure
 • personality
 • Dimensions of personality
 • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اردیبهشت 1401