نقد وبررسی برداشت های سیاسی از قرآن در حوزه قواعد معانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

برداشت سیاسی از قرآن، به جهت ماهیت سیاسی و ارتباطش با قدرت، آسیب‌هایی گسترده‌تر (نسبت به دیگر انواع برداشت‌ها) درپی داشته‌ است. بخشی از بسترهای آسیب‌زا به کاربست غلط قواعد معانی، یا غفلت از آنها مربوط است. مشکل مذکور این مسئله را پیش روی ما می‌نهد که آیا آسیب‌پذیری برداشت‌های سیاسی در عرصه کاربست نادرست قواعد معانی یا غفلت از آنها را با اصطیاد نمونه‌هایی از آن، می توان اثبات کرد؟ اثبات این واقعیت، می تواند انگیزه پی جویی تمهیدات ارائه برداشتهای سیاسی معتبر را فراهم آورد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان می یابد، براین فرض تاکید دارد که برداشت‌های سیاسی در«کاربست قواعد معانی» یا « بی توجهی به قواعد» دچار آسیب‌ شده اند. گزارش نمونه‌های عینی این آسیب‌ها تحقق آسیب پذیری را در عمل اثبات می کند و دستاوردش اثبات آسیب‌پذیری برداشت‌ها در چهار قلمرو مهم قواعد معانی(مصادیقی از قاعده های اطناب؛ مجاز در اسناد؛ حصر وقصر ؛ وصل وفصل)، و ایجاد دغدغه برای ارائه راهکارهای اصلاح این دست از آسیب ها و ارائه برداشتهای سیاسی معتبر ست

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقد وبررسی برداشت های سیاسی از قرآن در حوزه قواعد معانی

نویسنده [English]

  • mohammad abedi
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده [English]

برداشت سیاسی از قرآن، به جهت ماهیت سیاسی و ارتباطش با قدرت، آسیب‌هایی گسترده‌تر (نسبت به دیگر انواع برداشت‌ها) درپی داشته‌ است. بخشی از بسترهای آسیب‌زا به کاربست غلط قواعد معانی، یا غفلت از آنها مربوط است. مشکل مذکور این مسئله را پیش روی ما می‌نهد که آیا آسیب‌پذیری برداشت‌های سیاسی در عرصه کاربست نادرست قواعد معانی یا غفلت از آنها را با اصطیاد نمونه‌هایی از آن، می توان اثبات کرد؟ اثبات این واقعیت، می تواند انگیزه پی جویی تمهیدات ارائه برداشتهای سیاسی معتبر را فراهم آورد. مطالعه حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی سامان می یابد، براین فرض تاکید دارد که برداشت‌های سیاسی در«کاربست قواعد معانی» یا « بی توجهی به قواعد» دچار آسیب‌ شده اند. گزارش نمونه‌های عینی این آسیب‌ها تحقق آسیب پذیری را در عمل اثبات می کند و دستاوردش اثبات آسیب‌پذیری برداشت‌ها در چهار قلمرو مهم قواعد معانی(مصادیقی از قاعده های اطناب؛ مجاز در اسناد؛ حصر وقصر ؛ وصل وفصل)، و ایجاد دغدغه برای ارائه راهکارهای اصلاح این دست از آسیب ها و ارائه برداشتهای سیاسی معتبر ست

کلیدواژه‌ها [English]

  • سیاست
  • برداشت سیاسی
  • معانی
  • قواعد علم معانی
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 27 اردیبهشت 1401