بررسی تطبیقی جایگاه دینی و اجتماعی پطرس و پولس در تفاسیر قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

دین اسلام به دلیل خویشاوندی که با ادیان سامی پیش از خود، از جمله مسیحیت دارد؛ در منابع خود به برخی از شخصیت‌های این دین، همچون پطرس و پولس اشاره کرده است. پطرس در زمره‌ی برترین شاگردان عیسی(ع) و پولس علی‌رغم عدم درک عیسی مسیح(ع) از جمله رسولانی معرفی شده‌اند که تأثیر زیادی در گسترش مسیحیت در جهان غرب داشته‌اند. این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی، به بررسی و تطبیق جایگاه دینی و اجتماعی پولس و پطرس در تفاسیر قرآن کریم می‌پردازد. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که؛ پطرس به جهت راست کیشی و تأکید بر شریعت‌مداری به عنوان وصی و جانشین حضرت عیسی(ع) معرفی و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، اما پولس در تفاسیر اسلامی، مسبب انحراف و رواج اباحه‌گری در مسیحیت شناخته شده و هم­ردیف با یهودا از دوزخیان دانسته شده است.

کلیدواژه‌ها