بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای قم - ایران

2 علوم و فنون تهران ایران

چکیده

حکم آشامیدنی‌ها در اسلام همانند حکم نخستین در خوراکی‌ها، حلال بودن است. آیات مختلفی از قرآن کریم، به آشامیدنی‌های حلال و پاک، اشاره دارد. در تعدادی از آیات، نوشیدن برخی آشامیدنی‌ها، تحریم و به طور واضح و صریح، نهی شده‌است؛ یکی از آن موارد، نوشیدن شراب به مقدار کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم است که برابر نص صریح آیات، روایات و نیز به حکم  عقل و اجماع، به طور کلی حرام شده‌است. اکنون پرسش آن است که آیا حکم حرمت آشامیدن شراب، در کتب الهی پیشین نیز وجود دارد؟ مقاله پیش رو، کتاب مقدس؛ عهد قدیم و جدید را واکاوی نموده و با روش توصیفی– تحلیلی، مورد بررسی تطبیقی قرار ‌داده ‌است. نتیجه پژوهش آن است که هرچند کلمات، برای هر دو محصول انگور؛ یعنی شراب تخمیر شده و تخمیر نشده، متفاوت به کار ‌رفته، اما کتاب مقدس از شراب تخمیر شده، نهی کرده، ولی در مرور زمان تفاسیر مختلفی از آن به عمل آمده و در مقام عمل نیز با فراز و نشیب‌هایی همراه شده ‌است.

کلیدواژه‌ها