دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی برگردان انواع واو در ترجمه های قرآن الهی‌قمشه-ای،فولادوند و رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1401

حسین خانی کلقای؛ الناز آذران سقین سرا


نقش عقل در تفسیر آیات شفاعت از منظر آیت‌الله جوادی آملی و رشید رضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1401

اکرم سادات سیدی؛ سید محمد نقییب