دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

«بررسی تطبیقی چیستی «تاویل» از دیدگاه آیت الله جوادی آملی وآیت الله معرفت»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

معصومه غفاری