کلیدواژه‌ها = قرآن
نقد تحلیلی آراء مستشرقان درباره اصحاب کهف

دوره 7، شماره اول، آبان 1401

اکرم سادات سیدی؛ سید محمد علوی زاده


بررسی تطبیقی حوزه‌ معنایی معجزه در قرآن و عهدین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 96-119

فاطمه دست رنج؛ محمد دهقانی


بررسی تطبیقی شخصیت در قرآن و دانش مدیریت

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 184-209

عبدالمؤمن حکیمی؛ علی اصغر شعاعی


بررسی تطبیقی_ تحلیلی شخصیت پردازی حضرت یعقوب ( ع) در قرآن و عهدین

دوره 4، شماره 8، دی 1398، صفحه 91-122

فاطمه کاظم زاده؛ فائزه اسدی


بررسی تطبیقی قرآن و تورات در نقل قصه حضرت یوسف(ع) از چاه تا رهائی از زندان

دوره 4، شماره 7، مرداد 1398، صفحه 79-100

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


بررسی انتقادی الوهیت پنداری مسیح از منظر قرآن و عقل

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 29-54

علی اصغر فیضی پور


بررسی تطبیقی حرمت نوشیدن شراب در قرآن کریم و عهدین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 55-81

روشنک کاظمی مقدم؛ داود کمیجانی


بررسی تطبیقی کاربرد و مفاهیم واژه عهد در قرآن و عهدین

دوره 3، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 107-122

محمد علی همتی؛ احمد جعفری؛ جواد جهانی