کلیدواژه‌ها = فریقین
بررسی اختلافات تفسیری فریقین درباره آیات تشریعی حوزه نکاح

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400

زهرا قربان خانی؛ فاطمه اردستانی؛ علی غضنفری